Skip to main content
OCLC Support

MARC 21 als uitwisselingsformaat

Het hieronder volgende overzicht van MARC 21 als uitwisselingsformaat biedt een overzicht van het formaat van bibliografische records (Tabel 1-10), holdingrecords (Tabel 11) en thesaurusrecords (Tabel 12).

De opgestelde tabellen bieden een inventarisatie van het MARC 21 formaat tot op subveldniveau en bevatten in kolommen de volgende elementen:

  • alle velden (tags) met bijbehorende omschrijving
  • de indicatoren met bijbehorende omschrijving
  • de subvelden met bijbehorende omschrijving
  • codes voor de mate van verplichtheid voor elk veld en elk subveld
  • opmerkingen over afwijkingen en aanvullingen van OCLC-MARC ten opzichte van LC-MARC en overige opmerkingen

Dit overzicht is uitdrukkelijk niet bedoeld als catalogiseerinstrument. Voorschriften voor gebruik en invulling van de MARC 21 velden ontbreken.
Voor een uitvoeriger toelichting op de tabellen wordt verwezen naar Notitie 1a (Resultaten Tabelwerkgroep), vermeld onder het kopje MARC 21 i.h.k.v. SLIM 3.1.

Updates van MARC 21 van de zijde van LC en OCLC zullen in de tabellen verwerkt worden. Van de wijzigingen wordt bij elke tabel melding gemaakt onder 'Versiecontrole'.