Skip to main content
OCLC Support

Tijdschriften

Page icons

Let Op:
Als een tijdschrift zowel in gedrukte als elektronische versie verschijnt, moeten hiervoor aparte beschrijvingen worden gemaakt (2 PPN’s).

Beknopte richtlijnen voor beschrijving van gedrukte tijdschriften

Bronnen voor de beschrijving

De gegevens die worden gebruikt bij de beschrijving van een aflevering van een gedrukt tijdschrift dienen als basis voor de beschrijving van de gehele seriële publicatie en worden in een voorgeschreven volgorde aan bepaalde bronnen ontleend. Slechts wanneer de eerste bron niet de nodige informatie verschaft mag men zich wenden tot de tweede bron etc.

Volgorde van de bronnen bij gedrukte tijdschriften:

  1. De titelpagina of datgene wat de titelpagina vervangt (hierna alternatief van de titelpagina genoemd).
  2. De rest van het voorwerk en de colofon.
  3. De rest van de aflevering (de inleiding, het voorwoord etc., de tekst en eventuele aanhangsels).
  4. Externe bronnen: bronnen buiten de aflevering.

De aangewezen bronnen voor de beschrijving
Voor ieder veld worden bepaalde bronnen aangewezen als bronnen van informatie. Gegevens ontleend aan een andere bron (andere bronnen) dan de voor dat veld aangewezen bron (bronnen) worden tussen vierkante haken geplaatst ([]) of opgenomen in het veld Annotatie.

Veldnaam Aangewezen bron van informatie
GEDRUKTE TIJDSCHRIFTEN, tabblad Basisgegevens
Titel- en verantwoordelijkheids- vermelding de titelpagina of het alternatief hiervan (bron 1); alles daarbuiten tussen vierkante haken ([]).
Impressum
[Uitgave en distributie]

 
de titelpagina of het alternatief hiervan, de rest van het voorwerk en de colofon (bronnen 1 en 2)
Collatie de aflevering zelf
Nummering de titelpagina of het alternatief hiervan, de rest van het voorwerk en de colofon (bronnen 1 en 2)
ISSN en voorwaarden van beschikbaarstelling de gehele aflevering en daarbuiten (bronnen 1 t/m 4)
GEDRUKTE BOEKEN, tabblad Overige gegevens
Annotatie de gehele aflevering en daarbuiten (bronnen 1 t/m 4)

ISSN1
Het International Standard Serial Number (ISSN) is een uniek en internationaal erkend nummer om titels van seriële publicaties te kunnen identificeren. Een ISSN bestaat als regel uit 8 cijfers (7 cijfers en een controlegetal) en wordt met voorlooptekst en koppelteken als volgt gepresenteerd: ISSN 1234-5679.

In bepaalde gevallen staat er in plaats van het laatste cijfer een X als controlegetal 10 (zoals in ISSN 1384-279X).

Seriële publicaties worden in principe periodiek en 'voor onbepaalde tijd' uitgegeven. Ze verschijnen in opeenvolgende afleveringen of delen. Deze hebben een nummering en/of een chronologische aanduiding, zoals jaargang, volume, volgnummer, jaar en maand van uitgave en/of een datum. Een goed voorbeeld daarvan zijn tijdschriften, kranten en jaarboeken. Seriële publicaties worden bijvoorbeeld uitgegeven op papier, cd-rom of op Internet. Als een publicatie meerdere verschijningsvormen kent, wordt in principe per soort informatiedrager een apart ISSN toegekend.

ISSN’s voor Nederlandse uitgaven kunnen worden aangevraagd bij het ISSN Centrum Nederland van de Koninklijke Bibliotheek (KB), mits de publicatie voldoet aan de opnamecriteria. Géén ISSN krijgen periodieken die in Nederland worden uitgegeven voor lokale doelgroepen, zoals wijkkranten, huis-aan-huisbladen, bedrijfs- en personeelsbladen, tijdschriften van plaatselijke sport- en recreatieclubs.

Richtlijnen voor beschrijving van elektronische tijdschriften

Als u elektronische tijdschriften in het GGC wilt invoeren, kunt u de Richtlijnen voor de catalogisering van Online Resources raadplegen.

Tabblad ‘Basisgegevens’: toelichting bij de velden

Afb. 39
Afb. 39

TIJDSCHRIFTEN, tabblad BASISGEGEVENS
Veldnaam Omschrijving PICA3
kmc
Tag PICA+ subveld
Materiaal Keuzelijst: Tijdschrift | Elektronisch tijdschrift      
TITEL
Zie ook paragraaf 3.4
Hoofdtitel* Letterlijk overnemen.

Wanneer de hoofdtitel bestaat uit een generieke term, dient de verantwoordelijkheidsvermelding te worden ingevuld in het veld Auteursvermelding. Bijvoorbeeld:

Hoofdtitel: Jaarboek
Auteursvermelding: Gerard Walschap Genootschap

Wanneer de titel een datum of nummering bevat die van aflevering tot aflevering verschilt, wordt deze datum of nummering weggelaten en vervangen door 3 punten (). Bijvoorbeeld:
Poetry International … ( vervangt 2008 en 2009)
4000 021A $a
Ondertitel Letterlijk overnemen wat betreft de tekst, maar niet wat betreft hoofdletters!

Voorbeeld:
het leukste blad voor jonge lezers (ondertitel van Het Blad van Vos en Haas)

je beste gids bij het kiezen van babyproducten
(ondertitel van BabyStuf)

inspireert ondernemers (ondertitel van Sprout)

maar: Scania magazine (ondertitel van King of the road)
4000 021A $d
Auteursvermelding Persoon of corporatie (organisatie) die een bijdrage heeft geleverd aan/verantwoordelijk is voor de intellectuele inhoud van de publicatie, bijvoorbeeld auteur van de tekst, redacteur, illustrator, bewerker etc.

De verantwoordelijkheidsvermelding wordt opgenomen in de termen waarin zij voorkomt op de titelpagina of het alternatief hiervan.

Let op: de verantwoordelijke kan ook de uitgever zijn, bijvoorbeeld:

Hoofdtitel: Bussums historisch tijdschrift
Auteursvermelding: Historische Kring Bussum
Uitgever: Bussum : Historische Kring Bussum

Wanneer de een verantwoordelijkheidsvermelding als deel van de hoofdtitel voorkomt in afgekorte vorm, wordt deze in het veld Auteursvermelding herhaald in haar volledige vorm, mits deze vorm in de te beschrijven aflevering voorkomt. Bijvoorbeeld:

Hoofdtitel: N.V.G.N. magazine geestelijk genezer
Auteursvermelding: Nederlandse Vereniging voor Geestelijke- en Natuurgeneeswijzen

Hoofdtitel: Nieuwsbrief OPC
Auteursvermelding: Ondersteuning collectief Personenvervoer aan Consumentenorganisaties

De corporatie moet worden verdubbeld in het veld Organisatie (kmc 312X) op het tabblad Overige gegevens.
4000 021A $h
IMPRESSUM
Zie ook paragraaf 3.4
Plaats* Plaats van vestiging van de eerste uitgever en/of distributeur. De plaats is altijd verplicht. 4030 033A $p
Uitgever De eerste uitgever en/of distributeur, bijvoorbeeld:
Omroepvereniging VARA
NRC Handelsblad
Stichting Het Indisch Huis
Maruba Sports Publishers
Sanoma Uitgevers
VNU Business Publications
4030 033A $n
Plus icon 2E E.V. UITGEVER
Plaats Plaats van vestiging van de tweede uitgever en/of distributeur. 403X 033B/0X $p
Uitgever De tweede uitgever en/of distributeur. 403X 033B/0X $n
Elke volgende uitgever dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
JAAR VAN UITGAVE
Zie ook paragraaf 3.4
Jaar - Begin* Jaar van uitgave van de eerste aflevering: jjjj

Het jaar correspondeert met de gegevens in het veld
Nummering (kmc 4025) en kan hieraan gelijk zijn.
1100 011@ $a
- Jaar Eind Bij een afgesloten tijdschrift het jaar van de laatste aflevering invullen: jjjj      
- Jaaromschrijving Bij een lopend tijdschrift in dit veld nogmaals het jaar van uitgave van de eerste aflevering invullen, gevolgd door een verbindingsstreepje en 4 punten, bijvoorbeeld: 2011-.... 1100 011@ $n
COLLATIE
Zie ook paragraaf 3.4
Formaat Alleen van toepassing op gedrukte tijdschriften! 4062 034I $a
NUMMERING
  Alleen van toepassing op gedrukte tijdschriften! De gegevens voor de nummering worden ontleend aan de eerst verschenen aflevering van het tijdschrift. Als aan deze nummering tevens data zijn verbonden, dan zullen deze veelal corresponderen met de data in het veld Jaar – Begin (kmc 1100) en kunnen hieraan gelijk zijn.

Als de aflevering zowel een nummer als een datum heeft, dan wordt de datum opgenomen tussen ronde haken (()) na het nummer.

Standaardafkortingen gebruiken, bijvoorbeeld jrg., nr.,
afl.
Jrg. 1, nr. 1 (jan. 2004)
Jrg. 1, nr. 1 (20 sept. 2005)
Jrg. 1, uitg. 1 (mei/juni 2003)
Nr. 1 (okt./nov. 2003)
Nr. 1 (najaar 2004)
Nr. 1 (voorjaar/zomer 2005)
Bulletin 1, 10 juli 2005
Vol. 1, no. 1 (2001)
Winter 2004/2005


Let Op: als u niet in het bezit bent van de eerst verschenen aflevering dan is het de bedoeling dat u de gegevens opzoekt. Als dat niet lukt wordt dit veld niet gebruikt!

Let Op: het gaat hier om de algemene bibliografische gegevens, niet om het vastleggen van het eigen bezit! Dit wordt ingevuld op het tabblad Exemplaren.
4025 031@ $a
Tot en met Alleen van toepassing op gedrukte tijdschriften: nummer en/of datum van de laatste aflevering van het tijdschrift.

Let Op: het gaat hier om de algemene bibliografische gegevens, niet om het vastleggen van het eigen bezit! Dit wordt ingevuld op het tabblad Exemplaren.
4025 031@ $b
NIEUWE NUMMERING
Alleen gebruiken als het tijdschrift een nieuwe nummering krijgt terwijl de hoofdtitel niet verandert. In het tijdschrift zelf staat dan een aanduiding als ‘nieuwe reeks’ of ‘tweede serie’.
Vanaf Alleen van toepassing op gedrukte tijdschriften: nummer en/of datum van de eerste aflevering van de nieuwe nummering. 4025 031@ $e
Tot en met Alleen van toepassing op gedrukte tijdschriften: nummer en/of datum van de laatste aflevering van de nieuwe nummering. 4025 031@ $f
ISSN
ISSN Het nummer wordt zonder koppelteken ingevuld, bijvoorbeeld:
22116265
2010 005A $0
Foutief ISSN Als een ISSN fout blijkt te zijn, wordt het correcte nummer in het veld ISSN (kmc 2010) geplaatst en het foutieve in het veld Foutief ISSN (kmc 2019). Het foutieve nummer wordt ongewijzigd overgenomen, zonder het koppelteken.
15733314
2019 005B $0
Ander ISSN Verwant ISSN. Als er zowel een gedrukte als een elektronische versie van het tijdschrift is, wordt in de beschrijving van de gedrukte versie het ISSN van de gedrukte versie in het veld ISSN vermeld, en het ISSN van de elektronische versie in het veld Ander ISSN.

Bij gedrukte tijdschriften kan hier het ISSN van de elektronische versie worden ingevuld.
Bij elektronische tijdschriften kan hier het ISSN van de gedrukte versie worden ingevuld.
2011 005C $0

Tabblad ‘Overige gegevens’: toelichting bij de velden

Afb. 40
Afb. 40

TIJDSCHRIFTEN, tabblad OVERIGE GEGEVENS
Veldnaam Omschrijving PICA3
kmc
Tag PICA+ subveld
Plus icon Taal Taal van de publicatie. Keuzelijst. 1500 010@ $a
Elke volgende taal dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Unesco-rubriek Actuele verschijningsfrequentie; verplicht veld! Keuzelijst.

Elektronische tijdschriften: alleen invullen als de verschijningsfrequentie volledig duidelijk is.
1800 018@ $0
Unesco-rubriek Land van uitgave. Keuzelijst. 1700 019@ $0
Unesco-rubriek N.v.t. 111X 013@ $0
Unesco-rubriek Intellectueel niveau/ doelgroep; gelijk aan Leeftijd bij NBD|Biblion. Keuzelijst. 1401 015@ $0
Unesco-rubriek Selectie uit lijst 112X 045M $a
Plus icon ORGANISATIE
Ingang op organisatie met auteursverantwoordelijkheid.

Deze secundair verantwoordelijken worden niet alleen opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000), maar in het geval van een corporatie ook verdubbeld in het veld Organisatie (kmc 312X).
Hoofdgeleding Voorbeeld:
Stichting Poetry  International
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Redactie Leeuwarder Courant
Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania
Vereniging Historische Kring Bussum
Gelders Archief, Arnhem
Camper Club Nederland
Literair Open Podium Eindhoven Rederijk
312X 029F/0X $a
Subgeleding N.v.t. 312X 029F/0X $b
Elke volgende organisatie dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
DEELVERMELDING
Sectietitel; voornamelijk van toepassing op wetenschappelijke tijdschriften.
Volume N.v.t. 4006 0210 $l
Titelgegevens N.v.t. 4006 0210 $a
Lidwoord Gegevens van titel voorafgaand aan @-teken. N.v.t. 4006 0210 $m
Auteursvermelding N.v.t. 4006 0210 $h
OVERIGE
Annotatie U kunt dit veld gebruiken voor opmerkingen die aansluiten 4201  037A    $a bij een der ISBD-velden, bijvoorbeeld bron van de titel of titelvarianten.
Uitg. i.s.m. Stichting Poetry International
Uitg. later: Enschede : Van Deinse Media
Omslagtitel: Poëzie van dichters uit de hele wereld
Groot op omslag: Beauty
Rugtitel: BabyStuf magazine


Bij tijdschriften worden bij annotaties over titelgegevens die variëren de volgende standaardteksten gebruikt:
Titel varieert
Ondertitel varieert
Sectietitel varieert
4201 037A $a
Freq. annotatie Dit veld wordt gebruikt voor het bijhouden van (het
verloop in) de verschijningsfrequentie. Altijd invullen, ook als de verschijningsfrequentie al is vermeld bij de titel (kmc 4000) en/of in het veld Frequentie (kmc 1800).
Verschijnt 6× per jaar
Verscheen eenmalig


Bij wijziging van de verschijningsfrequentie moet het veld Frequentie worden gecorrigeerd en moet de nieuwe frequentie in het veld Frequentie annotatie worden vermeld.
Verschijnt wekelijks, later 1× per 2 weken
Verschijnt maandelijks
Verschijnt 10x per jaar
4208 020F $a
Plus icon Titelvariant Komt zelden voor.

Alleen van toepassing op de hoofdtitel. Te gebruiken in alle situaties waarin het vermoeden bestaat dat er interpretatieverschil kan bestaan over de hoofdtitel. Bijv. het begin van de hoofdtitel; wanneer aan de hoofdtitel een inleidende tekst vooraf gaat, of het einde van hoofdtitel en het begin van andere titelgegevens.
326X 027A/0X $a
Elke volgende titelvariant dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Gedrukte/Online versie - PPN Dit veld is bedoeld om de gedrukte en elektronische versie 4280  039T    $9 van het tijdschrift aan elkaar te linken middels een PPN-link (kruisverwijzing).De link wordt paarsgewijs ingevoerd, d.w.z. zowel in de titelbeschrijving van de gedrukte als de elektronische versie. Door deze paarsgewijze verwijzing worden de twee records aan elkaar gekoppeld. De koppeling is bedoeld om bij beide versies in de catalogus een link naar elkaar te genereren.

Uitsluitend het PPN van de ‘andere’ versie invoeren.
 
4280 039T $9

 


1 De informatie over het ISSN is ontleend aan de website van het ISSN Centrum Nederland, geraadpleegd op 16 mei 2012.