Skip to main content
OCLC Support

Bijlage 2: Catalogiseren - Lijst van aanbevolen afkortingen

In deze lijst zijn de belangrijkste Nederlandse afkortingen opgenomen, die worden aanbevolen bij catalogiseren in het GGC.

Let Op:
Als een afkorting het laatste element is in een veld, wordt de punt altijd weggelaten!
Voorbeeld:
ill
Maar: ill., foto’s, krt
‘cm’ wordt nooit beëindigd met een punt.

aantekening
afbeelding
afdeling
aflevering
alfabetisch
appendix
band
bewerker
bewerkt
bibliografie
bladzijde
brochure
bijdruk
bijeengebracht
bijgewerkt
bijlage
centimeter
circa
collectie
commentaar
compleet
copyright
deel
dissertatie
document
druk
duizendtal
en anderen
en volgende
enzovoort
exemplaar
facsimile
figuur
fotografie
fotomechanisch
geannoteerd
aant.
afb.
afd.
afl.
alf.
app.
bd.
bew.
bew.
bibl.
Zie: pagina
broch.
bijdr.
bijeengebr.
bijgew.
bijl.
cm
ca.
coll.
comment.
compl.
cop.
dl.
diss.
doc.
dr.
duiz.
e.a.
e.v.
etc.
ex.
facs.
fig.
fotogr.
fotomech.
geann.
geïllustreerd
gepubliceerd
geredigeerd
getiteld
gewijzigd
grafiek
gravure
herdruk
herzien
illustratie
ingeleid
inleiding
jaar
jaargang
kaart
kolom
kritisch
literatuuropgave
medewerking
muziek
nawoord
nieuwe serie
nummer
oblong
omgewerkt
onder de titel
ongewijzigd
oorspronkelijk
oplage
opus
overdruk
overzicht
pagina
paragraaf
per jaar
plaat
geïll.
gepubl.
gered.
getit.
gew.
graf.
grav.
herdr.
herz.
ill.
ingel.
inl.
j.
jrg.
krt.
kol.
krit.
lit.opg.
medew.
muz.
naw.
n.s.
nr.
obl.
omg.
o.d.t.
ongew.
oorspr.
opl.
op.
overdr.
overz.
p.
par.
p.j.
pl.
plattegrond
portret
proefschrift
pseudoniem
publicatie
redacteur
redactie
register
reproductie
samengesteld
samenwerking
sectie
serie
supplement
tabel
tekening
toegelicht
uitgave
uitgebreid
uitgegeven
uitgever
verbeterd
vermeerderd
vertaald
vertaling
verzameld
verzameling
volume
voortgezet
voortzetting
voorwoord
voorzien
zonder plaats (sine loco)
zonder uitgever (sine nomino)
plgr.
portr.
proefschr.
pseud.
publ.
red.
red.
reg.
reprod.
samengest.
samenw.
sect.
ser.
suppl.
tab.
tek.
toegel.
uitg.
uitgebr.
uitg.
uitg.
verb.
verm.
vert.
vert.
verz.
verz.
vol.
voortgez.
voortz.
voorw.
voorz.
s.l.
s.n.